Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/віл
PDF

Ключові слова

туберкульоз
ВІЛ-інфекція
симпатико-адреналова система
інсулін
ретаболіл

Анотація

Хворі на вперше діагностований туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-інфекцією були розподілені на 3 групи. Хворі 1-ї групи (20 осіб) отримували тільки антимікобактеріальну терапію, хворі 2-ї групи (30) – антимікобактеріальну терапію з включенням інсуліну, хворі 3-ї групи (31) – антимікобактеріальну терапію з включенням в неї ретаболілу. Для оцінки функціонального стану мозкового шару наднирників застосовано дослідження екскреції адреналіну і норадреналіну в добовій сечі, яке було проведене флюорометричним методом до початку лікування і через 2 місяця. Активність симпатико-адреналової системи до початку лікування в усіх хворих була значно підвищеною, після лікування відбулося вірогідне зниження тонусу адреналової ланки симпатико-адреналової системи, концентрація адреналіну у хворих 2-ї групи навіть знизилася до рівня здорових осіб. Внаслідок зниження екскреції адреналіну зазнав тенденції до нормалізації коефіцієнт симпатико-адреналової дисоціації: у хворих, які отримували препарати анаболічної дії, цей показник нормалізувався у найбільшому ступені у порівнянні з показником до лікування, а в 2-й групі досяг рівня здорових осіб (p>0,05). Зроблено висновок, що хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, а особливо хворим зі зниженим індексом маси тіла, патогенетично доцільно застосування інсуліну або ретаболілу в період інтенсивної фази лікування туберкульозу.
PDF

Посилання

Черенько С.О. Чинники ризику гепатотоксичних реакцій у хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В і/або С / С.О. Черенько, Л.Я. Манів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. – № 2. – С. 62–65.

Марченко Н.А. Особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих залежно від стану імунної системи / Н.А. Марченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. – № 2. – С. 59–65.

Родина И.Н. Применение в-адреноблокаторов при легочном сердце у больных туберкулезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.26 «Фтизиатрия» / И.Н. Родина. – М., 1994. – 22 с.

Сухова Е.В. Поведенческая агрессия больных туберкулезом легких и способ ее коррекции / Е.В. Сухова // Пробл. туберкулеза и болезней легких. – 2003. – № 12. – С. 13–17.

Особливості функціонального стану симпатико-адреналової системи в залежності від клінічної форми туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію / Р.Г. Процюк, Ю.Б. Загута, О.Г. Андрєєва, О.Є. Бєгоулєв // Матеріали V з'їзду фтизіатрів і пульмонологівУкраїни. – 2013. – С. 204.

Басов П.В. Патогенетичні засоби в комплексній терапії туберкульозу: Метод. рекомендації / П.В. Басов. – Запоріжжя, 2012. – 22 с.

Дедов И.И. Эндокринология / И.И. Дедов. – М.: ГЭОТАР, 2008. – 1072 с.

Ендокринологія / За ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 464 с.

Мищенко Н. Анаболические стероиды: ломая стереотипы / Н. Мищенко // Здоров’я України. – 2008. – № 8. – С. 51.

Андрєєва О.Г. Ефективність інсулінотерапії при лікуванні хворих на туберкульоз легень з доклінічними порушеннями вуглеводного обміну / О.Г. Андрєєва // Ендокринологія. – 2005. – Т. 10, № 2. – С. 173–179.

Ефимов А.С. Инсулинотерапия больных сахарным диабетом / А.С. Ефимов, Н.А. Скробонская, С.Н. Ткач. – К.: Здоров’я, 2000. – 248 с.

Zierath J.R. Insulin action and insulin resistance in human skeletal muscle / J.R. Zierath, A. Krook, H. Wallberg-Heriksson // Diabet. – 2000. – Vol. 43. – P. 82 –835.