Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Редакція приймає до публікації оригінальні та оглядові статті з теоретичної та клінічної медицини, лекції, короткі повідомлення, рецензії, які не були раніше опубліковані або подані для публікації в інші видання. Усі рукописи, подані в редакцію, проходять перевірку на плагіат, подвійне сліпе рецензування та редагу-вання. Якщо авторів декілька, рукопис подається від імені уповноваженого автора. Подання рукопису озна-чає, що всі вказані у ньому автори знайомі та згодні з його змістом. Всі зміни, внесені до рукопису під час підготовки статті до публікації внаслідок рецензування та літературного редагування, також мають бути погоджені з усіма авторами. Стаття може бути написана українською, англійською або російською мовами. Обсяг оригінальної статті – 5–12 сторінок тексту формату А4, оглядової статті та лекції – до 18 сторінок, короткого повідом-лення, рецензії – до 3 сторінок.
 • Рукописи подаються до редакції виключно через сайт: через форму «Подати новий матеріал» на сторінці «Подання»: https://ecm.knmu.edu.ua/submission/wizard Відомості рукопису не мають порушувати Наказ МОН України «Про затвердження Переліку службо-вої інформації, що є власністю держави»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0319729-15 Стаття має бути оформлена у форматі редактора MS Word (*.doc або *.docx), мати назву з прізвищем першого автора мовою основного тексту статті на початку. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі. Окремими файлами до статті можуть бути додані матеріали, які не мають бути опубліко-вані, але допоможуть отримати позитивне рішення щодо опублікування та зняти запитання рецензентів. Наприклад, бази даних, що оброблялися.
 • Текст статті слід набирати шрифтом Times New Roman (або іншим), кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28–30 рядків, по 60–65 знаків 
у кожному.
 • Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ім'я, по батькові).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Вступ.
  • Матеріали і методи досліджень.
  • Результати досліджень.
  • Обговорення результатів досліджень.
  • Висновки.
  • Перспективність дослідження.
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу.
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
  • Назва статті, автори (прізвища, ініціали), місце їх роботи (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна), резюме (українською та російською мовами 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові слова (3–6 слів або словосполучень) українською, англійською та російською мовами.
  • Інформація про авторів українською, англійською та російською мовами – прізвище, ім'я та по батькові; установа, до якої належить кожний автор та/або в якій він проводив свою частину дослідження (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна); підрозділ установи (кафедра, відділ тощо; науковий ступінь, наукове звання, посада). Мовою оригіналу статті: e-mail, ORCID (будуть надруковані); поштова адреса відповідального автора – буде надрукована; контактні телефони – будуть надруковані лише зі згоди авторів). У відомостях про авторів має бути чітко зазначено, хто з авторів є відповідальним за спіл-кування з редакцією від імені всіх авторів (якщо їх два і більше); одну (головну) роль кожного з авторів у дослідженні і написанні статті: автор; керівник установи, у якій виконано дослідження; науковий керів-ник іншого автора; перекладач.

  Оглядові статті маю довільну структуру. Обов'язковими є:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ім'я, по батькові).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Висновки.
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу.
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
  • Назва статті, автори, місце їх роботи (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна), резюме (українською та російською мовами 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові слова (3–6 слів або словосполучень) українською, англійською та російською мовами.
  • Інформація про авторів, вимоги до якої аналогічні вимогам в оригінальних статтях.

  Короткі повідомлення мають довільну структуру.

  Список літератури оформлюється відповідно до стилю Ванкувер, у порядку згадування в тексті, має містити не менше 7 джерел для оригінальних статей та лекцій, не менше 15 джерел – для оглядових статей. Посилання на літературні джерела у тексті статті надаються у квадратних дужках. Наприклад: [1; 4, c. 25; 7–9].

  Мінімум 50 % посилань повинні бути на літературні джерела, опубліковані протягом останніх 10 років. Самоцитування не повинно перевищувати 10 % списку джерел. Транслітерація з української мови на англійську має бути виконана відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Рекомендовано вико-ристовувати http://ukrlit.org/transliteratsiia або інші аналогічні ресурси.

 • Текст статті може бути ілюстрований таблицями та рисунками (графіками, схемами, діаграмами, фотографіями) будь-якого ступеня складності. Ілюстративний матеріал статті має бути в одному файлі з текстом, мати назви та легенду, послідовну (для кожного виду) нумерацію, яка починається з 1. Кожний елемент має бути розміщений після першого його згадування у тексті статті.
  Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора MS Word), заголовок і номер (якщо їх не менше двох).
  Формули створюються за допомогою вбудованого до MS Word редактора; графіки й діаграми – за допомогою MS Excel. Якщо пов'язаний з файлом MS Word графік або діаграма не відкриваються у MS Excel на будь-якому комп'ютері – до MS Word слід додати файл MS Excel для редагування.
  Фотографії та інші растрові зображення мають набувати вигляду окремого файлу у форматі *.jpg із роздільною здатністю не менш 300 dpi.

 • Текст та інші складові статті (цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування) мають бути ретельно вивірені авторами.
  Усі статті, що надсилаються до редакції, перевіряються на плагіат, підлягають рецензуванню за по-двійної засліпленою процедурою та редагуванню. Стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на питання, що виникли у рецензентів та редакторів.
  Редакція публікує статті, які пройшли рецензування та редагування, in press (з активованим DOI та без номерів сторінок). Така публікація є повноцінною науковою роботою, на яку можна посилатися в інших роботах (цитувати). Сторінки додаються до статей після завершення роботи над випуском. До завер-шення роботи над статтею автори можуть повідомити редакцію про неточності у майбутній остаточній публікації. Про завершення роботи над статтею автори отримують повідомлення від редакції електронною поштою.
  Переважний спосіб роботи з редакцією – сайт https://ecm.knmu.edu.ua. У другу чергу використовується e-mail: ekm.journal@knmu.edu.ua. У третю чергу використовується спілкування телефоном +38 066 710 10 25 (в робочі дні з 9:00 до 17:00). Якщо номер не відповідає – Вам передзвонять протягом цього або наступного робочого дня. Інші поштові скриньки та телефони не використовуються. За зміною контактної інформації слідкуйте на сайті: https://ecm.knmu.edu.ua/about/contact
  Подача статей до редакції супроводжується згодою всіх авторів на обробку їх персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Керівництво для авторів

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Положення про конфіденційність

Телефони авторів використовуються редакцією для оперативного звя'зку, не передаються третім особам, публікуються лише зі згоди авторів. Дані про посаду, місце роботи, науковий ступінь, ORCID та e-mail публікуються.