Про методи дослідження в стоматології
PDF (Русский)

Ключові слова

мікроорганізми
методи дослідження
зубні відкладення

Як цитувати

Котелевська, Н., Бойченко, О., Зайцев, А., & Ніколішин , А. (2020). Про методи дослідження в стоматології. Експериментальна і клінічна медицина, 89(4), 79-86. https://doi.org/10.35339/ekm.2020.89.04.12

Анотація

Розглядали сучасний метод CLASI-FISH і мікроскопічні методи дослідження дентального біотопу, що використовуються в повсякденній практиці, з метою визначення ефективності шляхів вивчення зубної бляшки. Поглиблене вивчення мікроорганізмів із застосуванням нових методів визначило, що 99% мікроорганізмів нашої планети існують в екосистемах у вигляді організацій, що прикріплені до субстрату. Такий соціальний спосіб існування мікроорганізмів наділяє їхньою функціональною спеціалізацією, що дозволяє реалізувати як фізіологічні, так і патологічні механізми в тій екологічній ніші, де ці співтовариства живуть, у тому числі й у біотопах організму-господаря. Вивчення морфології та будови мікроорганізмів актуально проводити тим чи іншим методом мікроскопування, починаючи від світлової та закінчуючи електронною мікроскопією. Методи мікроскопічного дослідження бактерій різноманітні та дозволяють вивчати різні аспекти існування мікробіоценозів людського тіла. Це положення стосується й вивчення мікрофлори порожнини рота. Вибір методу дослідження оральних мікробіотопів має відповідати меті вивчення. На вибір способу вивчення оральних мікробіотопів можуть впливати ресурси дослідників.

Ключові слова: мікроорганізми, методи дослідження, зубні відкладення.

https://doi.org/10.35339/ekm.2020.89.04.12
PDF (Русский)

Посилання

Boychenko O.N., Kotelevskaya N.V., Nikolishin A.K., Zaitsev A.V. (2017). Analyz predstavlenyy o zubnykh otlozhenyyakh [Analysis of ideas about dental deposits]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny – Bulletin of problems of biology and medicine, vol. 3 (137), pp. 19–24 [in Russian].

Rechkin A.I., Kopylova G.E., Kravchenko G.A. (2015). Morfologicheskiye svoystva bakteriy i metody ikh vyyavleniia [Morphological properties of bacteria and methods of their detection]. Nizhniy Novgorod: Nizhegorodskiy gosuniversitet, 34 p. [in Russian].

Levitsky A.P., Mizina I.K. (1987). Zubnoy nalet [Dental plaque]. Kiev: Zdorov'ya, 80 p. [in Russian].

Leus P.A. (1977). Kliniko-eksperimentalnoye issledovaniye patogeneza, patogeneticheskoy konservativnoy terapii i profilaktiki kariyesa zubov [Clinical and experimental study of pathogenesis, pathogenetic conservative therapy and prevention of dental caries]. Extended abstract of candidate`s thesis. Moskva [in Russian].

Petrushanko T.O., Popovych I.Yu., Moshel T.M. (2020). Otsinka diyi khvorobotvornykh faktoriv u patsiyentiv iz heneralizovanym parodontytom [Estimation of the action of pathogenic factors in patients with generalized periodontitis]. Klinichna stomatolohiya – Clinical dentistry, vol. 2, pp. 24–32 [in Ukrainian].

Bukhar M.I. (1989). Populyarno o mikrobiologii [Popularly about microbiology]. Moskva: Znaniye, 64 p. [in Russian].

Zelenova Ye.G., Zaslavskaya M.I., Salina Ye.V., Rassanov S.P. (2004). [Mikroflora polosti rta: norma i patologiya [Oral cavity microflora: norm and pathology]. Nizhniy Novgorod: Izdatelstvo NGMA, 158 p. [in Russian].

Yankovsky D.S. (2005). Mikrobnaia ekologiia cheloveka: sovremennyye vozmozhnosti ii podderzhaniia i vosstanovleniia [Microbial ecology of man: modern possibilities of its maintenance and restoration]. Kiev: Ekspert LTD, 362 p. [in Russian].

Boychenko O.N., Kotelevskaya N.V., Nykolyshyn A.K., Zaitsev A.V. (2016). Morfofunktsyonalnaia kharakterystyka nazubnoho naleta [Morphofunctional characteristics of dental plaque]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny – Bulletin of problems of biology and medicine, vol. 4 (134), pp. 9–15 [in Russian].

Chaikovskaya I.V., Gritsenko L.Z., Yavorskaya L.V. et al. (2012). Znacheniye mikroflory parodontal'nykh karmanov v razvitii generalizovannogo parodontita [The value of the microflora of periodontal pockets in the development of generalized periodontitis]. Vísnik stomatologíi – Bulletin of stomatology, vol. 3, pp. 52–60 [in Russian].

Moshel T.M. (2011). Likuvannya khvorykh na khronichnyy heneralizovanyy parodontyt iz poyednanym perebihom khronichnoho o kholetsystytu i pankreatytu [Treatment of patients with chronic generalized periodontitis with a combined course of chronic cholecystitis and pancreatitis]. Extended abstract of candidate`s thesis. Poltava, 20 p. [in Ukrainian].

Grokholsky A. P., Kodola N.A., Centilo T.D. (2000). Nazubnyye otlozheniya: ikh vliyaniye na zuby, okolozubnyye tkani i organism [Dental deposits: their influence on teeth, periodontal tissues and the body]. Kiev: Zdorovya, 160 p. [in Russian].

Leus P.A. (2007). Otlozheniya na zubakh. Rol zubnogo naleta v fiziologii i patologii polosti rta [Deposits on teeth. The role of dental plaque in the physiology and pathology of the oral cavity]. Minsk: BSU, 32 p. [in Russian].

Mark Welch J. Using Spatial Structure to Understand Microbial Community Function. mbl.edu. Retrieved from http://www.mbl.edu/jbpc/staff/jmarkwelch/.

Chereda V.V., Petrushanko T.O., Loban G.A. (2011). Skryninhova otsinka kolonizatsiynoyi rezystentnosti slyzovoyi obolonky porozhnyny rota [Screening assessment of colonization resistance of the oral mucosa]. Visnyk stomatolohiyi – Bulletin of dentistry, vol. 2 (75), pp. 33–35 [in Ukrainian].

Kostirenko O.P. (2003). Rozrobka ta vprovadzhennya v praktyku sposobu vybilyuvannya emali pry flyuorozi zubiv [Development and implementation in practice of a method of bleaching enamel in dental fluorosis]. Extended abstract of candidate`s thesis. Poltava, 19 p. [in Ukrainian].

Gasyuk P.A., Vorobets A.B., Kostyrenko A.P. et al. (2015). Morfogenez prekarioznykh protsessov v emali i dentine bolshikh korennykh zubov cheloveka [Morphogenesis of precariotic processes in the enamel and dentin of large molars of a person]. Matematicheskaya morfologiya: elektronnyy metematicheskiy mediko-biologicheskiy zhurnal – Mathematical morphology: electronic metematic medico-biological magazine, vol. 14, issue. 2, pp. 1–8, Retrieved from http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-46-html/gasuk-2/gasuk-2.htm [in Russian].

Borovskiy E.V. (2001). Kariyes zubov: preparirovaniye i plombirovaniye [Dental caries: preparation and filling]. Moscow, 140 p. [in Russian].

Bakumenko V.M., Chernyak V.V., Boruta T.O. (2008). Mikroskopichni zminy emali pry zubnykh vidkladennyakh [Microscopic changes of enamel in dental deposits]. Svit medytsyny ta biolohiyi – World of Medicine and Biology, vol. 2, pp. 71–73 [in Ukrainian].