Гендерно орієнтована психотерапія тривожних розладів у вимушених переселенців
PDF

Ключові слова

тривога
психотерапія
переселенці
гендерні особливості

Як цитувати

Красковська , Т. (2020). Гендерно орієнтована психотерапія тривожних розладів у вимушених переселенців. Експериментальна і клінічна медицина, 89(4), 53-57. https://doi.org/10.35339/ekm.2020.89.04.08

Анотація

Проведено комплексне обстеження 150 хворих на тривожні розлади, обох статей, у віці 20-55 років. Основну групу склали 84 хворих (43 жінки та 41 чоловік), які взяли участь в розробленій нами психотерапевтичній програмі. До контрольної групи увійшло 66 хворих (34 жінки та 32 чоловіка), які отримували стандартну регламентовану терапію у лікарні. Як показали результати дослідження, на тлі проведення розробленої персоніфікованої психотерапевтичної програми у хворих основної групи було досягнуто стійкого терапевтичного ефекту (позитивної динаміки тривожної симптоматики, підвищення психофізичної активності) у 73,2 % чоловіків та 74,5% жінок. У хворих основної групи відзначено достовірне зниження показників тривоги та депресії за госпітальною шкалою (71,7 % чоловіків та 69,6 % жінок), за шкалою Гамільтона (72,7 % чоловіків та 75,7 % жінок); у хворих контрольної групи динаміка показників за психодіагностичними шкалами була незначною. Отримані у ході роботи дані дають розуміння того, що при комплексному лікуванні пацієнтів з тривожними розладами одним з вирішальних компонентів терапії є не лише фармакотерапія, а й психотерапевтичні втручання, які, у свою чергу, залежать від нозології та гендерного компонента.

Ключові слова: тривога, психотерапія, переселенці, гендерні особливості.

https://doi.org/10.35339/ekm.2020.89.04.08
PDF

Посилання

Voloshyn P.V., Maruta N.O. (2015). Stratehiia okhorony psykhichnoho zdorovya naselennya Ukrainy: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody [Strategy for mental health of the population of Ukraine: modern opportunities and obstacles]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, vol. 23, issue 1 (82), pp. 5–11 [in Ukrainian].

Voloshyn P.V., Maruta N.O. (Eds.). (2016). Sotsialno-stresovi rozlady (klinika, diahnostyka, profilaktyka) [Social stress disorders (clinic, diagnosis, prevention)]. Kharkiv: Vydavets Strokov D.V., 335 p. [in Ukrainian].

Sinaiko V.M., Korovina L.D., Radchenko T.M. (2020). Tryvoha u inozemnykh studentiv-medykiv v umovakh pandemii COVID-19 [Anxiety in foreign medical students in a pandemic COVID-19]. Psychological journal, vol. 6, issue 6, pp. 49–56 [in Ukrainian].

Kosenko K.A. (2019). Porivnialna kharakterystyka proiaviv patolohichnoi tryvohy u robitnykiv morskoho torhovelnoho i pasazhyrskoho flotiv [Comparative characteristics of manifestations of pathological anxiety in workers of the naval merchant and passenger fleets]. Arkhiv psykhiatri – Archives of Psychiatry, vol. 25, No. 3 (98), pp. 168–172 [in Ukrainian].

Markov A.R. (2016). Indyvidualno-psykholohichni osoblyvosti y povedinkovi paterny yak misheni psykholohichnoi korektsii dezadaptyvnykh staniv u tsyvilnoho naselennia v umovakh konstsiientalnoi viiny [Individual-psychological features and behavioral patterns as targets of psychological correction of maladaptive states in the civilian population in conditions of continental war]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences Series, vol. 2, No. 6, pp. 182–193 [in Ukrainian].

Markova M.V., Piontkovska O.V., Soloviova A.H. (2018). Medyko-psykholohichna dopomoha ditiam – vymushenym pereselentsiam: kontseptualni zasady psykholohichnoi pidtrymky, readaptatsii ta sotsializatsii [Medico-psychological assistance to children - forced migrants: conceptual principles of psychological support, readaptation and socialization]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, vol. 26, No. 2 (95), pp. 62–67 [in Ukrainian].

Kozhyna H.M., Mykhailov V.B., Markova M.V., Feldman D.A. (2015). Klinichni osoblyvosti nevrotychnykh rozladiv u vnutrishno peremishchenykh osib [Clinical features of neurotic disorders in internally displaced persons]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, vol. 23, No. 3 (84), pp. 129–130 [in Ukrainian].

Verbitsky E.Yu. (2016). Gendernyye osobennosti rasprostranennosti i kliniko-psikhopatologicheskiye proyavleniya nozologicheskikh form nepsikhoticheskikh psikhicheskikh, svyazannykh so stressom rasstroystv u vynuzhdennykh pereselentsev iz zony antiterroristicheskoy operatsii v Luganskoy oblasti [Gender peculiarities of prevalence and clinical and psychopathological manifestations of nosological forms of non-psychotic mental disorders associated with stress in internally displaced persons from the anti-terrorist operation zone in the Luhansk region]. Psikhiatriia, Psikhoterapiia i klinicheskaia psikhologiia – Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology, vol. 7 (3), pp. 323–328 [in Russian].

Oshchepkova V.S. (2017). Osobennosti sotsіalno-psikhologicheskoy adaptatsii vynuzhdennykh migrantov iz Ukrainy [Features of social and psychological adaptation of forced migrants from Ukraine]. Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniia – Humanitarian research, № 12, pp. 23–33 [in Russian].

Maruta N.O., Panko T.V., Kalenska H.Yu. (2019). Struktura psykhopatolohichnykh proiaviv u vnutrishno peremishchenykh osib [Structure of psychopathological manifestations in internally displaced persons]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, vol. 27, No. 2 (99), pp. 33–37 [in Ukrainian].

Maruta N.O., Markova M.V. (2015). Informatsiyno-psykholohichna viyna yak novyy vyklyk suchasnosti: stan problemy ta napriamky yiyi podolannia [Information-psychological war as a new challenge of modernity: the state of the problem and directions of its overcoming]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Herald of Psychoneurology, vol. 23, issue 3 (84), pp. 21–28 [in Ukrainian].