Особливості та варіанти співвідношення різних адиктивних тенденцій у хворих на невротичні розлади
PDF

Ключові слова

адиктивні тенденції
невротичні розлади
коморбідність
кореляція

Анотація

Проведено кореляційний аналіз виразності різних адиктивних тенденцій у здорових осіб і хворих на невротичні розлади. Встановлено наявність і визначено характер поєднань різних адиктивних тенденцій в обстежених групах. Описані варіанти синергічних, антагоністичних та нейтральних взаємовідношень між різними варіантами адикцій при окремих невротичних розладах та у здорових осіб. Найменшу кількість антагоністичних зв’язків між адиктивними тенденціями зафіксовано у здорових осіб, у той час як у хворих на невротичні розлади відмічається їх велика кількість. Отримані дані свідчать про складний характер формування і взаємоіснування адикцій при невротичній хворобі та мають практичну цінність для розробки конкретних профілактично-терапевтичних програм.
PDF

Посилання

Епідемії алкоголізму та нарко- та токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : Аналітично-статистичний довідник 1990–2008 рр. / П.В. Волошин, М.В. Голубчиков, І.В. Лінський та ін. – Харків: Плеяда, 2009. – 168 с.

Егоров А.Ю. Нехимические зависимости /А.Ю. Егоров. – СПб, 2007. – 190 с.

Замульнин К.Ю. Химические и нехимические аддикции в аспекте сравнительной аддиктологии / К.Ю. Замульнин, В.Д. Менделевич // Журнал неврологии и псхиатрии им. Корсакова. Спецвыпуски. – 2014. – 114 (5). – С. 3–8.

Frances R.J. Clinical Textbook of Addictive Disorders / R.J. Frances, S.I. Miller, A.H. Mack. – Guilford Press, 2011. – 684 p.

Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И.В. Линский, А.И. Минко, А.Ф. Артемчук и др. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2009. – № 2 (16). – С. 56–70.

Результаты комплексной оценки аддиктивного статуса учащейся молодежи с помощью системы оригинальных AUDIT-подобных тестов / И.В. Линский, А.И. Минко, А.Ф. Артемчук и др. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2010. – № 1 (17). – С. 27–37.

Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / И.В. Линский, А.И. Минко, А.Ф. Артемчук и др. // Новости украинской психиатрии. – Киев-Харьков, 2009. – Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/ articles/paper313.htm.