Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті

Анотація

УДК 616.071+ 616.379-08.64 Ю.Л. Ткачук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРНИКІВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Досліджували надниркові залози 10 щурів-самців із змодельованим цукровим діабетом (ЦД). На 28-му добу перебігу ЦД розвиваються початкові ознаки діабетичної мікроангіопатії. На 42-гу добу зміни в гемомікроциркуляторному руслі вказують на розвиток діабетичної мікроангіопатії, яка характеризується звуженням просвіту судин арте-ріальної і обмінної їх ланок та дилатацією ємнісної ланки. Морфологічно діабетична мікроангіопатія проявляється набряком і руйнуванням мембранних структур ендотеліо цитів, потовщенням базальної мембрани, порушенням кровотоку. Ключові слова: щури, наднирники, діабетичні мікроангіопатії, мікросудини. Ю.Л. Ткачук МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛИ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ Исследовали надпочечные железы 10 крыс-самцов с моделированным сахарным диабетом (СД). На 28-е сутки течения СД развиваются начальные признаки диабетической микроангиопатии. На 42-е сутки изменения в гемомикроциркуляторном русле указывают на развитие диабетической микроангиопатии, которая характеризуется сужением просвета сосудов артериального и обменного их звеньев. Морфологически диабетическая микроангиопатия проявляется отеком и разрушением мембранных структур эндотелиоцитов, утолщением базальной мембраны, нарушением кровотока. Ключевые слова: крысы, надпочечники, диабетические микроангиопатии, микрососуды. Yu.L. Tkachuk МORPHOLOGICAL CHANGES HEMOMICROCIRCULATORY VESSELS OF ADRENAL CORTEX IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES 10 rats-males probed adrenal glands with the designed saccharine diabetes (SD). The initial signs of diabetic microangiopathy develop on the 28th days of flow of SD. On the 42th days change in a hemomicrocirculyatory river-bed specify on development of diabetic microangiopathy which is characterized narrowing of road clearance of vessels arterial and exchange their links. Morphologically a diabetic microangiopathy shows up an edema and destruction of diaphragm structures of endotheliocytes, bulge of basal membrane, violation of blood stream. Key words: rats, adrenal glands, diabetic microangiopathies, microvessels. Поступила 19.04.14
PDF (Русский)

Посилання

Боровкова О.С. Питання патогенезу діабетичних ангіопатій / О.С. Боровкова, А.Г. Іфтодій // Буковинський медичний вісник. - 2006. - Т. 10. - № 2. - С. 132-135.

Ефимов А. Диабетические ангиопатии: этиология и патогенез / А. Ефимов, Н. Зуева, Н. Скробонская // Ліки. - 2004. - № 11. - С. 36-38.

Lawall H. Diabetic foot syndrome / Н. Lawall, Н. Reike // Internist (Berl). - 2009. - Vol. 50, № 8. - Р. 936-944.

Жураківська О.Я. Нейрогліокапілярні співвідношення гіпоталамуса при експериментально му цукровому діабеті / О.Я. Жураківська // Вісник проблем біології і медицини. - 2011. - Т. 2, Вип. 2. - С. 87-89.

Пашковська Н.В. Морфологія ендотелію судин стовбура головного мозку при діабетичній енцефалопатії / Н.В. Пашковська, І.С. Давиденко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія - 2008. - Т. 7, № 1. - С. 20-24.

Кашкалда Д.А. Перекисное окисление липидов и состояние системы антиоксидантной защиты при инсулинзависимом сахарном диабете у детей и подростков / Д.А. Кашкалда, Н.В. Филиппова, Л.Д. Никитина // Ендокринологія. - 2001. - Т. 6, № 1. - С. 37-43.

Mogylnytska L.F. Serum levels of endothelin-1 in obese and non-obese patients with type 2 diabetes mellitus/ L.A. Mogylnytska, B.N. Mankovsky // Diabetes metabolism research and reviews. - 2003. - Vol. 19, № 2. - P. 1.