Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука

Анотація

УДК 616.89-008.441.13-092:633.75 У.Є. Підвальна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОРФОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НАЛБУФІНУ НА ПРИКЛАДІ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА В статті морфологічно обґрунтовано безпечне застосування налбуфіну впродовж 2 тижнів, оскільки на гістологічних препаратах судинної оболонки очного яблука білого щура за умов 2-тижневого введення налбуфіну з наступним 2-тижневим припиненням введення препарату суттєвих змін структури усіх відділів судинної оболонки не виявлено. За умов 4-тижневого введення налбуфіну з наступним 2-тижневим припиненням введення препарату виявлено незначні зміни структури усіх відділів судинної оболонки. Гістологічне дослідження судинної оболонки очного яблука білого щура за умов 6-тижневого введення налбуфіну з наступним 2-тижневим припиненням введення препарату показало глибокі зміни структури усіх відділів судинної оболонки. Ключові слова: очне яблуко, судинна оболонка, налбуфін, структурні зміни. У.Е. Подвальная МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАЛБУФИНА НА ПРИМЕРЕ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА В статье морфологически обосновано безопасное применение налбуфина на протяжении двух недель, поскольку на гистологических препаратах сосудистой оболочки глазного яблока белой крысы при условии 2-недельного введения налбуфина с последующим 2-недельным прекращением введения препарата существенных изменений структуры всех отделов сосудистой оболочки не обнаружено. При условии 4-недельного введения налбуфина с последующим 2-недельным прекращением введения препарата обнаружены незначительные изменения структуры всех отделов сосудистой оболочки. Гистологическое исследование сосудистой оболочки глазного яблока белой крысы при условии 6-недельного введения налбуфина с последующим 2-недельным прекращением введения препарата показало глубокие изменения стурктуры всех отделов сосудистой оболочки. Ключевые слова: глазное яблоко, сосудистая оболочка, налбуфин, структурные изменения. U.Ye. Pidvalna MORPHOLOGICAL MATRICES FOR SAFE USE OF NALBUPHINE AS BASED ON EYEBALL VASCULAR TUNIC In the article safe application of Nalbufin is morphologically grounded during two weeks, as on histological preparations of vascular shell of eyeball of white rat on condition of 2-week's introduction of Nalbufin it is not discovered with the next 2-week's stopping of introduction of preparation of substantial changes of structure of all departments of vascular shell. On condition of 4-week's introduction of Nalbufin with the subsequent 2-week's stopping of introduction of preparation found out the insignificant changes of structure of all departments of vascular shell. Histological research of vascular shell of eyeball of white rat on condition of 6-week's introduction of Nalbufin with the subsequent 2-week's stopping of introduction of preparation rotined the deep changes of structure of all departments of vascular shell. Key words: eyeball, vascular shell, Nalbufin, structural changes. Поступила 21.04.14
PDF (Русский)

Посилання

Давидович О.В. Фармакотерапія больового синдрому / О.В. Давидович, В.С. Копча, К.О. Маслій // Рациональная фармакотерапия. - 2011. - № 4 (21). - С. 66-68.

Maremmani I. Affective temperaments in heroin addiction / I. Maremmani, M. Pacini, D. Popovic // J. Affect. Disord. - 2009. - Vol. 117 (3). - P. 186-192.

Процеси перекисного окислення ліпідів та обмеженого протеолізу за моделювання больового синдрому запального ґенезу та дії анальгетиків / Т.А. Бухтіарова, Ю.І. Губський, Н.В. Літвінова [та ін.] // Матеріали IV Національного з'їзду фармакологів України : тези доп. - К., 2011. - С. 43.

Місце неопіоїдних анальгетиків та роль оксиду азоту в механізмах болю та спазму / О.О. Нефьодов, В.Й. Мамчур, В.І. Опришко [та ін.] // Український медичний альманах. - 2011. - Т. 14, № 2. - С. 46-51.

Думброва Н.Е. Ультраструктурные изменения элементов хориоретинального комплекса глаза крыс после действия метилового спирта / Н.Е. Думброва, Н.И. Молчанюк // Офтальмологический журнал. - 2009. - № 5. - С. 54-57.

Experimental model of ocular hypertension in the rat: study of the optic nerve capillaries and action of hypotensive drugs / D. Florentina, A. Villena, L. Vidal [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. - 2010. - Vol. 51, № 2. - P. 946-951.

Пат. №76564 U Україна, МПК А 61 К 31/00. Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів/ заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б. [та ін.]; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - №u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1.