Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова

Анотація

УДК 611.314.2-007.26/.271:611.314-007.1:616-053.5:616-036.22](477.83) З.З. Масна, О.З. Масна-Чала, Х.І. Павлів, І.Р. Ступницький Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ЧАСТОТА ЗУСТРІЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРИКУСУ В ПОЄДНАННІ З АНОМАЛІЯМИ ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ м. ЛЬВОВА Обстежено 600 підлітків - учнів шкіл. Результати проведеного дослідження засвідчили, що різні види фізіологічного прикусу (ортогнатичний, фізіологічні форми прогенії та прогнатії, прямий прикус, глибоке перекриття) зустрічаються у 86 % підлітків від загальної кількості всіх обстежених, а патологічні види (глибокий, відкритий і перехрес ний прикуси, патологічні форми прогенії та прогнатії) - у 14 %. Ключові слова: фізіологічні прикуси, патологічні прикуси, аномалії положення зубів, тортоаномалії, краудинг, треми, діастеми. З.З. Масна, О.З. Масна-Чала, Х.И. Павлив, И.Р. Ступницкий ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ ПРИКУСА В СОЧЕТАНИИ С АНОМАЛИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ г. ЛЬВОВА Обследовано 600 подростков - учащихся школ. Результаты проведенного исследования за-свидетельствовали, что разные виды физиологического прикуса (ортогнатический, физиологичес кие формы прогении и прогнатии, прямой прикус, глубокое перекрытие) встречаются у 86 % подростков от общего количества всех обследованных, а патологические виды (глубокий, открытый и перекрестный прикусы, патологические формы прогении и прогнатии) - у 14 %. Ключевые слова: физиологические прикусы, патологические прикусы, аномалии положения зубов, тортоаномалии, краудинг, тремы, диастемы . Z.Z. Masna, O.Z. Masna-Chala, K.I. Pavliv, I.R. Stupnyckij FREQUENCY OF DIFFERENT KINDS OF OCCLUSION IN COMBINATION WITH ANOMALIES OF TEETH POSITION IN TEENAGERS IN LVIV 600 teenagers (290 - boys and 310 girls) were examined to achieve stated aim. Type of the occlusion was determined in all examined individuals, examination of the oral cavity and teeth rows was made. Results of this investigation testify that different types of physiological occlusion occur in 86 % from the general quantity of all examined individuals and pathological types in 14 % out of the general quantity of the examined individuals. Presence and degree of the manifestation of the occlusion anomalies do not depend from the sex of the patient. Key words: physiological occlusion, pathological occlusion, anomalies of teeth position, torsiversion, crowding, trema, diastema. Поступила 21.04.14
PDF (Русский)

Посилання

Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. - Полтава, 2003. - 296 с.

Григорьева Л.П. Прикус у детей / Л.П. Григорьева. - Полтава, 1995. - 232 с.

Дистель В.А. Пособие по ортодонтии / В.А. Дистель, В.Г. Синцов, В.Д. Вагнер. - М.: Мед. книга, 2000. - 213 с.

Куроедова В.Д. Новые аспекты болезни «Зубочелюстная аномалия» / В.Д. Куроедова. - Полтава, 1999. - 225 с.

Масна З.З. Частота різних видів прикусу у львівських школярів / З.З. Масна, О.О. Совяк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2007. - № 2. - С. 95-96.

Масна З.З. Частота зубощелепних аномалій у підлітків / З.З. Масна, І.Р. Ступницький // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: Матер. 3-го наукового симпозіуму. - Чернівці: БДМУ, 2012. - С. 66-67.

The analysis of frequency of different kinds of maxillodental anomalies in age aspect / І.-O. Stupnytskiy, D. Kryvko, Z. Masna, [et al.] // Rev Arg. de Anat. Clin. - 2013. - Vol. 5 (2). - Р. 145.

Ахмад Мохамед. Местные защитные факторы полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями / Мохамед Ахмад //Стоматологічні новини. - 2001. - № 1. - С. 10.

Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина. - М., 2005. - 540 с.