Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів

Анотація

УДК 611.37:577.112.85]+616-097]:612-092.9:599.323.4 Н.В. Грінівецька Запорізький державний медичний університет РОЗПОДІЛ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ У СПОЛУЧНОТКАНИННІЙ СТРОМІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНІВ Досліджували розподіл глюкозаміногліканів у капсулі, міждольковій та внутрішньо дольковій сполучній тканині та судинах підшлункової залози протягом трьох місяців життя в нормі та в умовах антигенного навантаження. Показано, що розподіл глікозамі -ногліканів у сполучній тканині в якійсь мірі відображає процес її функціонального становлення та динамічно змінюється з 1-ї по 14-ту добу життя. Хвилеподібні зміни інтенсивності накопичення альціанофільних сполук виникають у більшості випадків за рахунок гіалуронової кислоти. Внутрішньоутробне введення антигену призводить до збільшен ня глікозаміногліканів з 1-ї по 3-тю добу життя та зниження на 7-му та 14-ту добу. Це може вплинути на темпи формування (становлення) сполучної тканини, а також на її властивості. Ключові слова: підшлункова залоза, сполучнотканинна структура, гіалуронова кислота. Н.В. Гринивецкая РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ В СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ СТРОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС В НОРМЕ И ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИГЕНОВ Исследовали распределение гликозаминогликанов в капсуле, междольковой и внутридольковой соединительной ткани и сосудах поджелудочной железы в течение трех месяцев жизни в норме и в условиях антигенной нагрузки. Показано, что распределение гликозаминогликанов в соединитель ной ткани в какой-то мере отражает процесс ее функционального становления и динамично изменяется с 1-х по 14-е сутки жизни. Волнообразные изменения интенсивности накопления альциано фильных соединений возникают в большинстве случаев за счет гиалуроновой кислоты. Внутриут робное введение антигена приводит к увеличению гликозаминогликанов с 1-х по 3-и сутки жизни и снижению на 7-е и 14-е сутки. Это может повлиять на темпы формирования (становления) соедини тельной ткани, а также на ее особенности. Ключевые слова: поджелудочная железа, соединительнотканная структура, гиалуроновая кислота. N.V. Griniveckaya GLYCOSAMINOGLYCAN ALLOCATION IN THE CONNECTIVE TISSUE STROMA OF NEWBORN RAT'S PANCREAS UNDER NORMAL CONDITIONS AND AFTER FETAL ANTIGENS ACTIONS Determine the features of glycosaminoglycan allocation in the pancreas connective tissue within three months of life under normal conditions and after fetal antigens actions. Allocation of glycosaminoglycans in the pancreas connective tissue dynamically changes from 1st till 14th day of life and to some extent reflect the process of its functional formation. Undulating intensity changes of the alcianphilic compounds accumulation generally occur at the expense of hyaluronic acid. Fetal antigen administration leads to an increase of glycosaminoglycans from 1st till 3rd day of life, and the decrease from 7th and 14th day. This may affect the rate of formation of the connective tissue and its properties. Key words: pancreas, connective structure, hyaluronic acid. Поступила 18.07.14
PDF (Русский)

Посилання

Шаповалова Е.Ю. Закономерности появления и локализации коллагенов I, II, III и IV типов в раннем эмбриогистогенезе поджелудочной железы у человека при типической имплантации / Е. Ю. Шаповалова, Н. И. Майструк, И. А. Демяненко// Світ медицини та біології. - 2009. - № 3. - С. 119-122.

Авцын А.П. Принципы и методы гистохимического анализа в патологии / А. П. Авцын, А.И. Струков, Б.Б. Фукс. - Л.: Медицина, 1971. - 368 с.

Гістохімічні методи дослідження екстрацелюлярного матриксу сполучної тканини / М.М. Багрій, М.В. Демянчук, І.В. Мельник [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. - 2011. - Т. 1, вип. 2. - С. 248-25.

Федотченко А.В. Особливості розподілу глікозаміногліканів в капсулі суглоба у щурів протягом перших трьох місяців життя в нормі та після антенатальної дії антигенів / А.В. Федотченко // Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3 (додаток). - С. 64-66.

Волошин Н.А. Лимфоцит - фактор морфогенеза / Н.А. Волошин // Запорожский медицинс кий журнал. - 2005. - № 5. - С. 123.

Роль імунної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів ембріо- та фетогенезу / В.Ф. Мислицький, С.С. Ткачук, О.В. Ткачук [та ін.] // Клінична та експериментальна патологія. - 2011. - Т. Х, № 4 (38). - С. 113-116.

Волошин М.А. Динаміка співвідношення структур підшлункової залози в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів вірусної природи / М.А. Волошин, Н.В. Грінівецька // Українсь кий медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 5 (додаток). - С. 57-60.

Грінівецька Н.В. Особливості розподілу глікопротеїнів в структурах підшлункової залози з 1-ї до 90-ї доби життя після антенатального антигенного впливу / Н. В. Грінівецька // Морфологія. - 2014. - Т. 8, № 1. - С. 31-33.

Ивановская Т.Е. Морфология лимфоидной системы в перинатальном периоде при антигенном воздействии / Т.Е. Ивановская, Л.Е. Кокшунева // Архив патологии. - 1979. - № 10. - С. 43-44.

Gittes G. K. Lineage - specific morphogenesis in the developing pancreas :role of mesenchymal factors / G.K. Gittes, P.E. Galante, D. Hanahan // Development. - 1996. - Vol. 122. - P. 439-447.