Пренатальний розвиток органів і структур організму

Анотація

УДК 611.013-053.34 Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Л.П. Лаврів Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці ПРЕНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІВ І СТРУКТУР ОРГАНІЗМУ За допомогою сучасних адекватних анатомічних і морфостатистичних методів дослідження встановлені закономірності розвитку привушної залози, стравохідно-шлункового замикального апарату, гастродуоденального сегмента, дванадцятипалої кишки, печінкових вен, підшлункової залози, прямої кишки та сечового міхура в перинатальному періоді онтогенезу людини. При проведенні інтегрованого багатофакторного регресій ного аналізу параметрів указаних органів виявлені певні форми діаграм, які підтверд жують періоди прискореного розвитку і період відносного сповільнення. Ключові слова: органи, анатомія, перинатальний період, людина. Ю.Т. Ахтемийчук, О.М. Слободян, Л.П. Лаврив ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ И СТРУКТУР ОРГАНИЗМА С помощью современных адекватных анатомических и морфостатистичних методов исследо-вания установлены закономерности развития околоушной железы, пищеводно-желудочного запирательного аппарата, гастродуоденального сегмента, двенадцатиперстной кишки, печеночных вен, поджелудочной железы, прямой кишки и мочевого пузыря в перинатальном периоде онтогенеза человека. При проведении интегрированного многофакторного регрессионного анализа параметров указанных органов выявлены определенные формы диаграмм, подтверждающие периоды ускоренного развития и период относительного замедления. Ключевые слова: органы, анатомия, перинатальный период, человек. Yu.T. Akhtemijchuk, O.M. Slobodian, L.P. Lavriv PRENATAL GROWTH OF ORGANS AND STRUCTURES 230 fetal specimens and 25 newborns without obvious signs of anatomical defects or abnormalities have been involved in the study. The study combined anatomical and morphostatistical methods assessing the credibility of the obtained results, so they meant making sequent topographical and anatomical sections, macromicropreparation, contrast X-ray, morphometry, computer 3-D modeling. As a result of the morphometric characteristics of the duodenum , pancreas , bladder and rectum in the prenatal period of ontogenesis we found that they are characterized by two periods of accelerated development (5th and 8th -10th-months) and the period and the relative slowdown (6th and 7th months). Thus, during the periods of accelerated development all possible parameters of the studied organs enlarge significantly compared to previous months. In 6- and 7-month-old fetuses not all but only 50% of the morphometric parameters of the duodenum, the pancreas, the bladder and the rectum anatomical parts are characterized by relative slow growth. Key words: оrgans, anatomy, perinatal period, person. Поступила 31.03.14
PDF (Русский)

Посилання

Исследование закономерностей морфометрических параметров органов и структур в перинатальном периоде онтогенеза / Ю.Т. Ахтемийчук, А.Н. Слободян, Д.В. Проняев, И.А. Семьянив // Морфология. - 2010. - Т. 137, № 4. - С. 22.

Лаврів Л.П. Морфологічні передумови розвитку природжених вад привушної слинної залози / Л.П. Лаврів, І.Ю. Олійник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2012. - Т. 11, № 1 (39). - С. 91-94.

Di Naro E. Fetal thymic involution: a sonographic marker of the fetal inflammatory syndrome / E. Di Naro, A. Cromi, F. Ghezzi // Am. J. Obstet. аnd Gyn. - 2006. - Vol. 194, № 1. - P. 153-159.

Ахтемійчук Ю.Т. Встановлення перинатальних параметрів органів і структур - профілактика природженої патології / Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Д.В. Проняєв // Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю (14 квітня 2011 р., м. Чернівці). - Чернівці, 2011. - С. 15-16.

Нариси перинатальної анатомії / Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Т.В. Хмара [та ін.]; за ред. Ю.Т. Ахтемійчука. - Чернівці: БДМУ, 2011. - 300 с.

Сапин М.Р. Сегодня и завтра морфологической науки / М.Р. Сапин // Морфология. - 2002. - Т. 117, № 3. - С. 6-8.

Шахламов В.А. Основные направления развития исследований по экспериментальной гистологии и цитологии в третьем тысячелетии / В.А. Шахламов // Морфология. - 2002. - Т. 122, № 5. - С. 15-18.