Формування резистеності у salmonella enteritidis щодо нових протимікробних композицій для лікування захворювань шлунково- кишкового тракту бактеріального генезу
PDF

Ключові слова

Salmonella enteritidis
резистентність
протимікробні композиції

Анотація

Наведені результати досліджень швидкості формування резистентності Salmonella enteritidis до нових протимікробних композицій. Доведено, що формування резистентності сальмонел до розроблених протимікробних композицій № 1 та 3 відбувається більш повільно, ніж окремо до їх активних компонентів. Застосування протимікробних засобів з різним механізмом дії у комбінаціях дозволяє уповільнити процес формування резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів і є перспективним напрямком наукових досліджень.
PDF

Посилання

Фундаментальная проблема: антибиотики и резистентность // Фармацевт практик : науково-популярний та станово-побутовий журнал. – 2007. – № 7/8. – С. 24.

Щербак И.Б. Резистентность микроорганизмов: эра антибиотиков уходит в Лету? / И.Б. Щербак // Український медичний часопис. – 2012. – 3. – С. 16–17.

Изучение молекулярных механизмов резистентности к аминогликозидным антибиотикам возбудителей сальмонеллеза / А.В. Зубрицкий, Е.Н. Ильина, С.А. Стрельченко и др. // Антибиотики и химиотерапия. – 2011. – Т. 56, № 9/10. – С. 7–12.

Циммерман Я.С. Нерешенные и спорные проблемы современной гастроэнтерологии / Я.С. Циммерман. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 224 с.

Крючко Т.О. Шляхи подолання антибіотикорезистентності в педіатрії / Т.О. Крючко, О.Я. Ткаченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т. 73, № 1. – С. 48–51.

Чернявский В.И. Неферментирующие грамнегативные бактерии в этиологии нозокомиальных инфекций и проблемы антибиотикорезистентности / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, Е.И. Гришина // Annals of Mechnikov Institute. – 2010. – № 4 – С. 5–13. – Режим доступу до журн.: www.imiamn.org.ua/journal.htm

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. – Geneva, 2001. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2.

Марієвський В.Ф. Проблема внутрішньолікарняних інфекцій та резистентності їх збудників до антимікробних препаратів / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та механізми резистентності їх збудників до антимікробних препаратів : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 вересня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 4–6.

Davies J. Origins and evolution of antibiotic resistance / J. Davies, D. Davies // Microbiol. Mol. Biol. Rev. – 2010. – Sept. Vol. 74, № 3. – P. 417–433. PMID:20805405

Изучение молекулярных механизмов резистентности к аминогликозидным антибиотикам возбудителей сальмонеллеза / А.В. Зубрицкий, Е.Н. Ильина, С.А. Стрельченко и др. // Антибиотики и химиотерапия. – 2011. – Т. 56, № 9/10. – С. 7–12.

Генетические маркеры патогенности S. enteritidis, антибиотикорезистентность культур и клинические особенности заболевания / А.Р. Мавзютов, Р.Т. Мурзабаева, Р.Г. Назмутдинова и др. // Клиническая лабораторная диагностика. – 2012. – № 3. – С. 40–42.

Салманов А.Г. Проблема атибіотикорезистентності та шляхи їх вирішення в Україні / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Внутрішньолікарняні інфекції та механізми резистентності їх збудників до антимікробних препаратів : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 вересня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 7–11.

Фещенко Ю.І. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення / Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк, О.С. Денисов // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2010. – № 1– 2 (23). – С. 4–10.

Фещенко Ю.И. Рациональная антибиотикотерапия больных с инфекциями нижних дыхательных путей / Ю.И. Фещенко, А.Я. Дзюблик // Украинский пульмонологический журнал. – 2009. – № 4. – С. 5–8.

Методы общей бактериологии / под ред. Ф. Герхарда. – М. : Мир, 1983. – 263 с.

Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів : метод. рекомендації / Ю.Л. Волянський, І.С. Гриценко, В.П. Широбоков та ін. – К.: ДФЦ МОЗ України, 2004. – 38 с.

Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia Enterokolitica до похідних 4Н-піридо [4',3':5,6] пірано [2,3-d] піримідинів / Н. М. Поліщук, І. Ю. Кучма, В. В. Казмірчук, О. М. Щербак // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – № 3. – С. 227–230.

Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов / Г.Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. доп. – М. : Высш. шк., 1990. – 352 с.