Перспективи розробки протимікробних засобів на основі рослинної сировини для лікування вугрової хвороби
PDF

Ключові слова

угрова хвороба
мікробний генезис
лікарські рослини
протимікробна активність

Як цитувати

Моїсеєнко, Т. (2020). Перспективи розробки протимікробних засобів на основі рослинної сировини для лікування вугрової хвороби. Експериментальна і клінічна медицина, 76(3), 9-14. вилучено із https://ecm.knmu.edu.ua/article/view/443

Анотація

Акне (або вугрова хвороба) є одним з найпоширеніших шкірних захворювань, які спостерігаються майже у 85% осіб у віці 12–24 років. Одна з головних ролей у багатоелементному ґенезі акне належить патогенним та умовно-патогенним мікроорганізмам. В останні десятиліття відмічається тенденція активного використання біологічно активних речовин рослинного походження (фітонцидів, ефірних олій, бальзамів і смол, дубильних речовин, органічних кислот і фенольних сполук, білків, алкалоїдів і глікозидів) в якості компонентів засобів місцевого застосування для лікування акне, що має рід переваг перед традиційними медикаментозними препаратами (антибіотиками, хіміопрепаратами, асептиками). Результати серії попередніх наукових досліджень переконливо продемонстрували широкий спектр і високий рівень протимікробної, а також протизапальної і регенеративної активності біологічно активних речовин спиртового і вуглекислотного екстрактів хмелю звичайного (Humulus lupulus L.), що обґрунтовує доцільність створення нових лікарських засобів на його основі для лікування акне.
PDF

Посилання

Абдухаликова М.Л. Acne vulgaris: этиопатогенез, клиника, діагностика, лечение / М. Л. Абдухаликова, И. О. Малова // Учеб. пособие. – Иркутск, 2016. – 50 с.

Айзятулов Р.Ф. Сучасні особливості патогенезу клініки, лікування і профілактики акне / Р.Ф. Айзятулов // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 1. – С. 12–15.

Адаптовані клінічні настанови з діагностики та лікування акне. Код МКХ-10: L70 – Акне (вугрі). – К., 2012. – 113 с.

Коган Б.Г. Новые подходы в комбинированном лечении акне: взгляд на проблему с точки зрения практического здравоохранения / Б.Г. Коган, Е.А. Верба // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. – № 3 (46). – С. 72–76.

Волошина Н.О. Оцінка якості життя у хворих на вульгарні вугри (акне) / Н.О. Волошина // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Т. 18. – № 3 (71). – С. 39–42.

Bhate К. Epidemiology of acne vulgaris / K. Bhate, H.C. Williams // British Association of Dermatologists. – 2013. – Vol. 168. – Р. 474–485.

Литвиненко М.В. Вугрова хвороба: погляд крізь призму медичної психології / М.В. Литвиненко // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24. – № 2 (87). – С. 117–120.

Носачева О.А. Психоэмоциональное состояние детей и подростков с угревой болезнью / О.А. Носачева, Г.А. Каркашадзе, Л.С. Намазова-Баранова // Педиатрическая фармакология. – 2012. – Т. 9. – № 4. – С. 42–47.

Кубанов А.А. Аспекты патогенеза и современной терапии акне // А.А. Кубанов, Т.А. Сысоева, А.С. Бишарова, И.Б. Мерцалова // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 30–33.

Веретельник О.В. Вульгарне акне у практиці сімейного лікаря: етіологія, патогенез, діагностика та лікування / О.В. Веретельник, Н.Ю. Резніченко, М.П. Красько, Г.А. Лущан // Семейная медецина. – 2015. – № 2 (58). – С. 126–133.

L70. Угри: учеб. пособие для врачей / В.И. Альбанова, О.В. Забненкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 184 с.

Beylot C. Propionbacterium acnes: an update on its pathogenesis of acne / С. Beylot, N. Auffret, F. Poli, J.P. Claudel, M.T. Leccia et al. // Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – 2014. – № 28 (3). – Р. 271–278.

Movita T. Acne vulgaris / T. Movita // CDK-203. – 2013. – Vol. 40. – № 4. – Р. 269–272.

Свирид-Дзядикевич О.С. Вугрова хвороба: сучасні погляди на патогенез і лікування та визначення перспективних напрямків підвищення ефективності терапії / О.С. Свирид-Дзядикевич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4 (63). – С. 41–49.

Наумова Л.О. Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби у жінок [Електронний ресурс] / Л.О. Наумова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – № 5 (61). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/39145#prettyPhoto.

Петренко А.В. Сучасне уявлення про патогенез та терапію акне / А.В. Петренко // Збірник наук. праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2014. – № 23 (3). – С. 655–661.

Кривоногова П.Л. Патогенетическое обоснование методов лечение акне: обзор современных представлений и собственные данные / П.Л. Кривоногова, О.А. Биткина, А.К. Мартусевич // Медицинских альмаyах. – 2017. – № 2 (47). – С. 122–126.

Монахов С.А. Инновационное решение в наружной терапии акне / С.А. Монахов, А.Е. Богадельникова // Клиническая дерматология и венерология. – 2013. – № 2. – С. 36–40.

Сербінь А.Г. Фармакологічна ботаніка / А.Г. Сербінь, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк : підруч.; під ред.. Л.М. Сірої. – Вінниця: Нова книга, 2007. –

с.

Пат. 16842/ЗУ/16 Україна, МПК А61К 8/97, А61Q 5/02, А61Q 11/00, А61Q 19/10. Лікувально-косметичні фітозасоби для місцевого лікування / Бойко М.М. заявник та власник патенту; Національний фармацевтичний університет. – № u 2016 03243; заявл. 29.03.2016; опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20/2016.

Бойко М.М. Скринінг протимікробних властивостей спиртоводних витяжок із деяких видів ефіроолійної сировини / М.М. Бойко, О.І. Зайцев, Т.П. Осолодченко та ін. // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 38–43.

Міхєєв А.О. Перспективи використання рослинних олій як антимікробних засобів / А.О. Міхєєв // Біологія. – 2014. – № 6. – С. 1–3.

Смойловська Г.П. Бактеріостатична активність ефірних олій деяких представників секції Millefolium Koch. роду Achillea L. / Г.П. Смойловська, О.В. Мазулін, О.М. Светашов // Current issues in pharmacy and medicine: science and practice. – 2014. – № 3 (16). – С. 40–45.

Моісеєнко Т.М. Розробка протимікробного засобу на основі хмелепродуктів для лікування вугрової хвороби / Т.М. Моісеєнко // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень», 28–29 липня 2017 р. м. Дніпро. – 2017. – С. 23–25.

Мельник А.Л. Антибактеріальні властивості нових гелевих композицій на основі хмелепродуктів відносно домінуючих різновидів збудників захворювань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук : 03.00.07 / Мельник Анатолій Леонідович. – Харків, 2017. – 24 с.

Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов: монография / Н. И. Ляшенко. – Житомир: Полесье, 2002. – 388 с.

Мазурець С. І. Фармакогностичне дослідження хмелю звичайного (Humulus lupulus L.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. фарм. наук: 15.00.02 / Мазурець Світлана Ігорівна. – Харків, 2011. – 26 с.

Каратаева Н.Н. Проблемы резистентности к антибиотикам микрофлоры кожи лица у больных акне / Н. Н. Каратаева, И. Л. Соркина, Н. И. Сюч и др. // Клиническая дерматология и венерология. – 2013. – Т. 11. – № 2. – С. 33–35.

Пат. UA 92274 U. МПК (2006): А61К 36/185, А61Р 31/04 Застосування спиртового екстракту хмелю як активної субстанції в фармацевтичних композиціях з протимікробною дією / Казмірчук В.В.; заявник та власник патенту ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України». – № а200907813; заявл. 24.07.2009; опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19/2010.

Пат. UA 92273 U. МПК (2006): А61К 36/185, А61Р 31/04 Застосування вуглекислотного екстракту хмелю в якості активної субстанції фармацевтичних композиціях з протимікробною дією / Казмірчук В.В.; заявник та власник патенту ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України». – № а200907812; заявл. 24.07.2009; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19/2010.

Казмірчук В.В. Оцінка протимікробної активності спиртового екстракту хмелю / В.В. Казмірчук, А.Л. Мельнік, І.А. Воронкіна та ін. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3 (2). – С. 136–140.